Statut i ZWO

Jednolity Statut Szkoły Podstawowej w Dobroszycach przyjęto i zatwierdzono na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 08 września 2000 r. Uchwałą Rady
Pedagogicznej nr XXX/XXXXXXX Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej
w Dobroszycach.

Uchwała Rady Pedagogicznej im. I. Sendlerowej w Dobroszycach
z dnia 31.08.2015 r.
w sprawie zmian w Statucie Szkoły i w załączniku do Statutu
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Załącznik do Statutu szkoły
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania