Programy wczesnej profilaktyki stosowane w naszej szkole

Program profilaktyczny „Cukierki”

 

W  klasach pierwszych (1a i 1b) odbyły się zajęcia z profilaktyki uzależnień. Program oparty na bajce pt. „Cukierki” uczył właściwych zachowań wobec obcych osób, które np. oferują dzieciom cukierki. Uczniowie zapoznawali się z podstawowymi substancjami uzależniającymi i ich wpływie na organizm człowieka. Uczyli się jak w praktyce odpowiadać i postępować gdy ktoś obcy namawia ich. Zauważali, że warto dbać o atmosferę w klasie i czuwać, aby nikt nie czuł się osamotniony i odepchnięty.

 

Głównym zadaniem tego programu było przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających

i  zagrożeń z nimi związanych oraz uczenie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, które mogą zagrażać zdrowiu

i bezpieczeństwu. Dzieci poznały bohaterów bajki „Cukierki”, rozmawiały o opisanych wydarzeniach i postaciach, tworzyły do niej ilustracje. W czasie zabawy mogły poczuć smak odtrącenia

i próbowały nazwać swoje uczucia z tym związane, co pozwoliło zrozumieć dzieciom mechanizm powstawania uzależnień

i sposoby przeciwdziałania.

 


Różnorodne zabawy, w których wszyscy uczestniczyli

z ogromnym zaangażowaniem sprzyjały również integracji całego zespołu klasowego.

 

 

Program profilaktyczny

,,Nie pal przy mnie, proszę”

Program ,,Nie pal przy mnie, proszę” stanowi jedno z ogniw w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji. Zajęcia zostały przeprowadzone w klasach pierwszych w formie  zajęć warsztatowych metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci, takimi jak m.in. burza mózgów, diagnoza wiedzy, ćwiczenia oddechowe, wierszyk, krzyżówka, układanka o wiewiórce, drama. W programie zawarte zostały również uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci. Program ma charakter profilaktyczny, ale ma na celu głównie wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

 

 

Program profilaktyczny

,,Spójrz inaczej”

 

Program profilaktyczny ,,Spójrz inaczej” realizowany jest w klasach drugich i trzecich.

Celem zajęć dot. uczestnictwa w grupie jest kształtowanie umiejętności obcowania z ludźmi, dostrzegania i szanowania potrzeb otoczenia, rozwijania zdolności empatii, rozumienia uczuć innych ludzi i uznawania prawa  do własnego życia każdego człowieka.

Zajęcia na temat postrzegania siebie i rozumienia swoich uczuć mają umożliwić dzieciom uczenie się rozpoznawania i otwartego  komunikowania innym własnych uczuć i potrzeb, a także wspólne poszukiwanie przez dzieci sposobów rozładowywania napięć emocjonalnych i dzielenie się odczuciami w tym zakresie. Zajęcia służą też rozwijaniu poczucia własnej wartości poprzez obserwowanie własnej niepowtarzalności i doświadczanie akceptacji. W bloku tematycznym poświęconym rozwiązywaniu problemów dzieci mogą się uczyć radzenia sobie z konfliktami i podejmowania samodzielnych decyzji. Celem zajęć dot. zdrowia jest zrozumienie jego wartości oraz wyrobienie nawyków prozdrowotnych, co może w konsekwencji zmniejszyć skłonność do sięgania w przyszłości po substancje zmieniające świadomość.